Jak prowadzic własną firmę - analiza przepisów
Dodatkowe informacje dla bezrobotnych
Lista instytucji udzielających dotacji

Jak pozyskać dotację na działalność gospodarczą

KROK 1 Znajdź beneficjenta
Na stronie WUP  w Poznaniu: http://www.efs.wup.poznan.pl/ odszukaj zakładkę Działanie 6.2 POKL Lista instytucji udzielających dotacji. Następnie  odszukaj beneficjenta (instytucję, która udziela wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samo zatrudnienia), którego projekt obejmuje dofinansowanie samo zatrudnienia. Następnie upewnij się, czy możesz być potencjalnym uczestnikiem projektu. Każdy beneficjent ma ustalone własne kryteria, które musi spełniać uczestnik. Najczęściej kryteria określają wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status na rynku pracy itp. Po ustaleniu listy beneficjentów, którzy mogą objąć Cię wsparciem, sprawdź szczegółowe warunki uczestnictwa oraz terminy (informacje te możesz uzyskać telefonicznie lub na stronie www beneficjenta). Jeżeli spełniasz wszystkie wymogi i trwa rekrutacja, zapisz się do projektu.

Pamiętaj - aby skorzystać ze wsparcia w ramach działania 6.2 POKL nie możesz mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres poprzedzający  min. 12 miesięcy od momentu zgłoszenia do projektu.

KROK 2 Zgłoś się do projektu
Odpowiednie formularze zgłoszeniowe możesz pobrać ze strony www lub w biurze wybranego projektu. Wypełnij go i złóż wraz z wymaganymi załącznikami. Po weryfikacji Twoich dokumentów, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Rekrutacyjną. Podczas rozmowy zostaną ocenione Twoje umiejętności, wiedza, postawa oraz predyspozycje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Od przebiegu tej rozmowy zależne będzie Twoje miejsce na liście uczestników projektu.

KROK 3 Rozpocznij szkolenie
Po zawarciu Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego będziesz mógł rozpocząć szkolenie ogólne dotyczące podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem własnej firmy oraz przygotowaniem dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania, tj. Biznesplanu i Wniosku o dotację. Ponadto zostaniesz objęty wsparciem warsztatowym oraz doradztwem indywidualnym i grupowym w zależności od Twoich potrzeb.

KROK 4 Napisz swój Biznesplan
Po ukończeniu kursu napisz swój Biznesplan, wypełnij Wniosek o dofinansowanie i złóż wniosek o przyznanie tzw. pomocy pomostowej. Pomoc pomostowa obejmuje wsparcie udzielane przez okres 6 lub 12 miesięcy obejmujące: comiesięczną wypłatę środków w kwocie nie przekraczającej wartości najniższego wynagrodzenia krajowego oraz wsparcie doradcze w zależności od potrzeb.

Złożone dokumenty będą oceniane przez Komisję Oceny Projektów. Każdy Beneficjent ma ustalone reguły oceny projektów, jednakże wszystkie pod uwagę biorą poprawność formalną i merytoryczną złożonych Wniosków, plan marketingowy, wykonalność projektu, rentowność przedsięwzięcia, wykształcenie i doświadczenie ubiegającego się o wsparcie, znajomość rynku i potrzeb klientów. Biznesplany w zależności od liczby uzyskanych punktów zostaną uszeregowane na liście rankingowej. Najlepsze z nich otrzymają dotację w wysokości do 40 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

KROK 5 Otrzymaj dotację
Aby otrzymać dotację musisz znaleźć się na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania oraz zarejestrować własną działalność gospodarczą (może zdarzyć się tak, że beneficjent będzie wymagał rejestracji firmy już na etapie składania Wniosków i Biznesplanów). Następnie należy dostarczyć wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty i załączniki wskazane przez beneficjenta (np. weksel In blanco z deklaracją wekslową) oraz podpisać Umowę o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Po podpisaniu umowy otrzymasz dofinansowanie wypłacane w systemie zaliczkowo- refundacyjnym.

System ten oznacza, iż w pierwszej kolejności otrzymasz zaliczkę w wysokości 80% przyznanej dotacji. Pozostałe 20% wydatków należy pokryć ze środków własnych. Po wydaniu zaliczki oraz środków własnych należy złożyć wniosek o płatność, rozliczający wydane pieniądze. Po zatwierdzeniu wszystkich wydatków otrzymasz zwrot wydanych środków własnych.

W ramach projektu otrzymasz również pomoc pomostową w postaci środków pieniężnych oraz doradztwa indywidualnego.

KROK 6 Realizacja założeń Biznesplanu
Otrzymanie dotacji, to zaledwie początek Twojej drogi. Teraz musisz wypełnić wszystkie warunki wynikające z Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, tj. m in. utrzymać działalność gospodarczą przez okres min 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności oraz zrealizować główne założenia Biznesplanu. Ponadto należy umożliwić beneficjentowi przeprowadzenie minimum dwóch wizyt monitorujących (w 6 i 12 miesiącu działalności) oraz jednej wizyty kontrolnej (w 12 miesiącu działalności).


Życzymy powodzenia!

 

Sonda
Czy podoba Ci się nasza strona?
Newsletter

Poleć serwis znajomemu
Wpisz e-mail znajomego aby polecić mu nasz serwis.
moja firma
człowiek – najlepsza inwestycja - założenie przedsiębiorstwa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – jak założyć firmę
UE - przedsiębiorca